สารสนเทศ

ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
ข่าวสารทั่วไป
 
nited
pra
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.224.234.8
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 8
54.224.xxx.x
37.57.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
46.161.x.xx
46.161.x.xx

  ทั้งหมด: 8
checkname
หินสวยน้ำตกใส
 กลยุทธของโรงเรียน


กลยุทธ์ (Strategic) ของโรงเรียน
1. ด้านผู้เรียน
1.1 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีคุณลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

2. ด้านครู
2.1 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 ครูมีการวิจัยและพัฒนา
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 โรงเรียนจัดองค์กรโครงสร้างและการบริการอย่างเป็นระบบครบวงจร
3.2 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
3.3 โรงเรียนประสานความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และส่วน
ราชการอื่น ๆ


กิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์
1. ด้านผู้เรียน
1.1การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center)
1.2 การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration)
1.3 การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)
1.4 การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งตน (Learning Person For Life)
1.5 การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยสอน (C.A.I)
2. ด้านครู
2.1 การพัฒนาตนเอง (Development)
2.2 การสร้างความตระหนัก (Awareness)
2.3 การสร้างความพยายาม (Attempt)
2.4 การสร้างมืออาชีพ (Teaching Professional)

3. ด้านการบริหารและจัดการ
3.1 การส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในการจัดการศึกษา (All For Education)
3.2 การระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
3.3 การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
3.4 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (PBB)
3.5 การบริหารแบบมีส่วนร่วม
3.6 การประชาสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือการพัฒนาการศึกษา
3.7 ห้องเรียนทองคำ (Golden Classroom)
3.8 ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือน (Best Person)


เป้าหมาย (Goal)
1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. บริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนวัดสะพานหิน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (2889 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000
ติดต่อเรา chanoksound@hotmail.com
or Tel : 039-513-831
website : www.saphanhin.net , Email:saphanhin@hotmail.com